Kwaliteit en veiligheid

Bij Inovum zet iedereen zich elke dag in om de kwaliteit van zorg en welzijn te waarborgen. Samen met de zorgprofessionals, naasten en vrijwilligers wordt zorg en welzijn vormgegeven, geëvalueerd en bijgesteld wanneer dat nodig is. Het behouden van de eigen regie van de cliënt is een van de kernwaarden van Inovum. Hierbij vinden wij het belangrijk dat onze professionals niet alleen aandacht hebben voor de zorgtaken, maar juist voor het welzijn en een zinvolle dagbesteding van de cliënt.

Daarnaast waarborgen we de veiligheid van onze cliënten, bewoners en medewerkers, door veilig om te gaan met gegevens en een prettige werk- en leefsfeer te creëren.

Klachten
Met klachten kunt u terecht bij onze Klachtenfunctionaris. Op de pagina Complimenten & Klachten staan de afspraken omtrent klachtopvang en klachtbehandeling. Daarnaast maken wij gebruik van een Vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en staat klaar voor al onze medewerkers bij (vermoeden van) pesten, intimidatie, discriminatie of andere vormen van onveiligheid.

Hoe Inovum omgaat met kwaliteit en veiligheid is weergegeven in onderstaande infographic:

Waarborgen van kwaliteit en veiligheid

PPP-meetmethode

Inovum blijft alert op wat beter kan. Om de kwaliteit van onze zorg en welzijn te monitoren, organiseert Inovum interne audits en voert waarderingsonderzoeken uit onder cliënten, bewoners, contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers middels de PPP-meetmethode. Daarnaast wordt de kwaliteit ook gemeten door middel van een waarderingsonderzoek van Zorgkaart Nederland.

NEN-EN-ISO 9001: 2015 kwaliteitskeurmerk

Inovum beschikt over het kwaliteitskeurmerk NEN-EN-ISO 9001: 2015. Dit betekent dat Inovum elk jaar laat toetsen of wij de processen in onze zorg- en dienstverlening doeltreffend en doelmatig georganiseerd hebben, afgestemd op de behoefte van de cliënt. Deze toetsing gebeurt door een onafhankelijk toetsingsbureau.

Governancecode Zorg 2022

De Governancecode Zorg is een gedragscode die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Begrippen als respect voor elkaar, afspraken nakomen, verantwoordelijk zijn, privacy en met elkaar in gesprek blijven nemen daarin een centrale plaats.

De code is zo opgesteld dat deze stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding, in de overtuiging dat de code pas in die dynamiek echt tot leven komt.

De gedragscode is een hulpmiddel voor medewerkers en cliënten die hen herinnert aan waar het echt om draait: kwaliteit van zorg en welzijn waarborgen we samen.